P1P2b1b0capacity P3P4b3b2access time x - connected to GND
_ - not connected
  xx004 MB, 64 MB   xx00100ns
  _x012 MB, 32 MB   _x01  80ns
  x_101 MB, 16 MB   x_10  70ns
  __110,5 MB, 8 MB   __11  60ns

FastPage RAM Memory

capacityparityorganization chipsilośćP1234 vendorP/NComments
16 MB-4Mb x32 HY5117400A8x_x_ HundaiHYM532410AM-60
16 MB-4Mb x32 TMS417400ADJ8____ TI
16 MBP4Mb x36 KM44C4104BK KM44C4105BK8+1x___ SEC?EDO 5V ?!?
16 MBP4Mb x36 KM44C4100AK KM44C4103AJ8+1x_x_ SECKMM5364103AKG-7
16 MBP4Mb x36 HYB5117400BJ KM44C4103BK8+1x_x_ Viking Components?
16 MBP4Mb x36 HYB5117300BJ12x_x_ SiemensHYM364030GS-70
16 MBP4Mb x36 MT4C1004JDJ36x_x_ Micron Tech.MT36D436M-7
16 MBP4Mb x36 421740012x_x_ NECMC-424000A36FE-70
16 MBP4Mb x36 GM71C17400AJ6 TC160G11AT12+4x_x_ IBMFRU: 11H0622
  8 MB-2Mb x32 TC5118160BJ4____ Toshiba
  8 MBP2Mb x36 4217800 4241004+4____ NECMC-277do 45xx
  4 MBP1Mb x36 M5M44400 M5M445008+1____ MH1M36BNYJ-6do 45xx
  4 MBP1Mb x36 HY514400A BP44C40018+1__x_ ?
  4 MBP1Mb x36 AAA4M394J BP44C80018+1xx_x NPN
  4 MBP1Mb x36 HY5118160 HY531000AJ2+4xxx_ ?
  4 MB-1Mb x32 GM71C4400BJ708xxx_ GoldStar
  4 MBP1Mb x36 KM416C1200AJ KM44C1003CJ2+1xx__ SamsungKMM5361203C2W-6
  4 MB-1Mb x32 KM416C1200CJ2xx__ SamsungKMM5321200C2W-6
  4 MB-1Mb x32 KM416C1200J2____
  4 MB?1Mb x36 M514400C M5122008+2xxx_ OKIMSC23136C-70DS10z 1005
  2 MBP512kb x36 KM49C512BJ4_xx_ SM536X29001C4S7
  ? MB-512kb x40 MN41C4256SJ-0820 Panasonic
  1 MBP256kb x36 M514256A-80 M51C2568+4 OKIMSC2320
Pasuje do Cisco 100x, 25x, 4xxx FP, P, 70ns
Pasuje do Cisco 1400, 1600, 3600 FP, P/-*), 60ns; *)P - blokuje onboard RAM

EDO RAM Memory

capacityorganizacja chipsilośćP1234 vendorP/N
  8 MB2Mb x32 GM2618165BJ4____ Gericom
  4 MB1Mb x32 GM71C4403CJ608xx__ GoldStar
  4 MB1Mb x32 KM416C1204AJ2xx__ Samsung/SECKMM5321204AW-6

Memory Cross-Reference